ทต.นาจอมเทียน

ผู้บริหาร

 


นายสมพงษ์  สายนภา
นายกเทศมนตรี

น.ส.รัชนี กรรมลิขิต
รองนายกเทศมนตรี

น.ส ภัทราวดี  สายนภา
รองนายกเทศมนตรี

นายกรีฑา บูรประทีป
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสำราญ หนุนดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 


 

สภาเทศบาล

 


นายพยอม พินทอง
ประธานสภาเทศบาล


นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม
เลขานุการสภาเทศบาล


นายสายชม สามารถ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางลัดดา พึ่งกลั่น
สมาชิกสภาเทศบาล


นายปราโมทย์ มีสมสินธ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมชาติ พารักษา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมโภชน์ งามขำ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุภาพ คอนกำลัง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางประนอม มัตนาวี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจ้อย ญาติเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล