แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าปก

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ ๑,๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ ๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดโครงการ(ต่อ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ส่วนที่ ๔

แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ปก คำนำ สารบัญ)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ส่วนที่๑,ส่วนที่๒,ส่วนที่๓)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ (แบบ ยท.๐๑))

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (๓.๔ แผนผังยุทธศาสร์(strategic map) (แบบ ยท.๐๒))

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.๐๓))

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (แบบ ผ.๐๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒)

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๓)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๘)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล)

ประกาศ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน