งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

 

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ ข้อมูลทั่วไป

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ บันทึกหลักการ

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานบริหารงานทั่วไป

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานการรักษาความสงบภายใน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานการศึกษา

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานสาธารณสุข

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานสังคมสงเคราะห์

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานเคหะและชุมชน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียดแผนงานงบกลาง

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการรายรับ

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานบริหารงานทั่วไป

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานการรักษาความสงบภายใน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานการศึกษา

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานสาธารณสุข

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานสังคมสงเคราะห์

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานเคหะและชุมชน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ รายงานประมาณการแผนงานงบกลาง

เทศบัญญํติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานสาธารณสุข

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ แผนงานงบกลาง

เทศบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๑ สรุปยอดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑