ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ขบวนแห่กระทงจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมชมและเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังในเขตเทศบาล ร่วมพิธีบูชากระทง การแสดงของหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาล การแสดงคอนเสริต์จากลูกตาล อาร์สยาม ชมฟรีตลอดงาน !!!

รายละเอียด

 

การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------------------------

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ (ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี) หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเว้นข้าราชการที่รับบำนาญ หรือ อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น / สส. สว.)
และขอเชิญชวนผู้พิการที่มีบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ มาก่อน หรือ ผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แม้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว ก็สามารถลงทะเบียนอีกได้)
ให้มายื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นมายื่นแทน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการยื่นลงทะเบียน ที่ สำนักปลัด ชั้น ๑ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๐๘๙๙๓๕, ๐๓๘-๒๓๘๖๑๓ ต่อ ๑๑๗
------------------------------------------------

รายละเอียด

 

การจองร้านค้าในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้กำหนดให้มีการเปิดจองร้านค้าสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สำหรับขายในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยสามารถเขียนใบสมัครและยื่นคำขอจองร้านค้าด้วยตนเอง ได้ที่กองการศึกษา ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่องการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยจังหวัดชลบุรีได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน ๑๔๑,๖๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเริ่มเคลื่อนขบวนรอบตลาดบ้านอำเภอในเวลา ๑๔.๐๐ น. และถวายเทียนพรรษา ณ วัดอัมพาราม วัดนาจอมเทียนและวัดเขาบำเพ็ญบุญ

รายละเอียด

 
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าวการเมือง
ข่าวอื่นๆ คลิก !!