กำหนดการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙

๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒.ภาษีบำรุงท้องที่
๓.ภาษีป้าย

รายละเอียด

 

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

รายละเอียด

 

การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

อำเภอสัตหีบกำหนดให้วัดสัตหีบเป็นสถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการ

รายละเอียด

 

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น ขบวนแห่กระทงจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมชมและเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังในเขตเทศบาล ร่วมพิธีบูชากระทง การแสดงของหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาล การแสดงคอนเสริต์จากลูกตาล อาร์สยาม ชมฟรีตลอดงาน !!!

รายละเอียด

 

การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------------------------

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ (ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี) หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเว้นข้าราชการที่รับบำนาญ หรือ อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น / สส. สว.)
และขอเชิญชวนผู้พิการที่มีบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ มาก่อน หรือ ผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แม้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว ก็สามารถลงทะเบียนอีกได้)
ให้มายื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นมายื่นแทน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการยื่นลงทะเบียน ที่ สำนักปลัด ชั้น ๑ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๐๘๙๙๓๕, ๐๓๘-๒๓๘๖๑๓ ต่อ ๑๑๗
------------------------------------------------

รายละเอียด

 
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าวการเมือง
ข่าวอื่นๆ คลิก !!