ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ๖) กองคลัง
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) กองคลัง
๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) กองช่าง
สามารถยื่นใบสมัครฯ ได้ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

รายละเอียด

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 125,271,900 บาท จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด

 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน พระนางจอมเทียนคัพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน พระนางจอมเทียนคัพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 
 

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด

 
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวบันเทิง
ข่าวการเมือง
ข่าวอื่นๆ คลิก !!