ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลเรื่อง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕