ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการจ้างเหมาดำเนินการรักษาความสะอาดประจำปี๒๕๖๖ ระยะที่ ๒ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน