ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๖ ระยะที่๑ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ เดือน