โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนกองคลัง นำโดย
นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อม ด้วยคณะท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารของเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนโรงแรม หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน