ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่๑