การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาล

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา ดำเนินการพ่นหมอกควันไล่ยุงหมู่ที่ 4 และสำนักงานอัยการ ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายต่อไป