ข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหารเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยกองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์ส่งประการกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
เรื่อง ข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหารเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามขอบเขตของงานเทศบาล ที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อให้กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปิดประกาศที่หน่อยงาน พร้อมลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน