การพ่นนหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกไข้ซิก้า ประกอบกับได้รับแจ้งจาก รพสต.นาจอมเทียนว่า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 2 ราย จึงได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่ 9 ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายต่อไป