ตรวจสอบสถานประกอบการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจร้านอาหาร จำนวน 2 แห่ง คือ 1.ร้านน้องกอล์ฟหน้าแอม 2.ร้าน วิวแมเร่ เรสเตอรองค์ ได้ยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร และประเภทกิจการเกี่ยวกับการบริการ (การแสดงดนตรีสด) พบว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว มีลักษณะที่ตั้งของอาคาร ระบบระบายอากาศ การเก็บรวบรวม/กำจัดขยะ ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสถานประกอบตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตราการในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และผ่านแบบตรวจสุขาภิบาลสำหรับ "สถานที่จำหน่ายอาหาร" ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเจ้าหน้าที่ฯจึงอนุญาตการออกใบอนุญาตดังกล่าวให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป