การทำความสะอาดบริเวณปากทางบ้านเอื้ออาทร

วันที่ 14มกราคม 2565
งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่าง และสำนักปลัด บูรณาการงานทำความสะอาดร่วมกันโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า ตัดกิ่งไม้,ตัดหญ้า,เก็บกวาดขยะ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวกตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุจากสายเคเบิ้ล และกิ่งไม้ที่บดบังสายไฟและเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงามอย่างยั่งยืน