ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 12 มกราคม 2565
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง 1. ร้านปรีชาซีฟู้ด 2. ร้าน Blue Mango Lounge (ร้านอาหาร และ สระว่ายน้ำ ซึ่งขอประเภทเกี่ยวกับร้านอาหารที่จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และประเภทกิจการเกี่ยวกับการบริการ และพบว่า สถานประกอบกิจการ มีลักษณะที่ตั้งของอาคาร ระบบระบายอากาศ การเก็บรวบรวม/กำจัดขยะ ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสถานประกอบตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตราการในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และผ่านแบบตรวจสุขาภิบาลสำหรับ "สถานที่จำหน่ายอาหาร" ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยเจ้าหน้าที่ฯ จึงออกใบอนุญาตดังกล่าวให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป