การทำความสะอาดบริเวณปากทางบ้านเอื้ออาทร

วันที่ 12 มกราคม 2565 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่างและสำนักปลัด....ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงามโดยการจัดระเบียบทางเท้า..ตัดกิ่งไม้,ตัดหญ้า,เก็บกวาดขยะ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ทางเท้าได้ปกติ