ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน

วันที่ 7 มกราคม 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 54 ราย พบว่าผลเป็นลบ ทั้งหมด 54 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการสังเกตอาการผิดปกติ รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัดต่อไป