เปิดวิธีการการสมัคร SHA / SHA Plus

มาตรฐาน SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับจากมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคกรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) เป็นการช่วยควบคุม/ลด การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SHA Plus จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่อยู่ในส่วนต้อนรับ หรือ Frontline จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการ ผู้เข้ารับบริการ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ มาตรฐาน SHA เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับการบริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครอบคลุมทุกกิจการภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ (10 กิจการ/กิจกรรม) ได้แก่
1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร / Street Food 2.โรงแรม/ที่พัก และโฮมสเตย์ 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว / ชุมชน 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.การจัดกิจกรม / การประชุม / โรงละคร / โรงมหรสพ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ
คู่มือการสมัคร https://register.thailandsha.com/file/Handbook_SHA_Plus.pdf