ตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานนิติการ งานป้องกันฯ สำนักปลัด กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 แห่ง ซึ่งสถานประกอบกิจการได้มายื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีน้ำมัน ประเภท ก พบว่า สถานประกอบการได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาล รางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และถังดับเพลิง ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ให้ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อไป