แจ้งภาคเอกชน ที่ประสงค์จะแจกจ่ายเครื่องกันหนาวโดยขอให้ประสานงานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนทุกครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับภาคเอกชน ที่ประสงค์จะแจกจ่ายเครื่องกันหนาวโดยขอให้ประสานงานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกจ่ายเครื่องกันหนาว ทั้งนี้ มิให้เกิดความซ้ำซ้อนและสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป