ตรวจคัดกรองโควิด -19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสัตหีบ

เรื่อง ตรวจคัดกรองโควิด -19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสัตหีบ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ออกดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองหาเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยชุดจรวจ ATK แก่บุคลากร และนักเรียน จำนวน 122 ราย พบว่าผลเป็น ลบ ทั้งหมด 122 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ โดยยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัดต่อไป