การตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิดเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิดเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาล เป็นจำนวน 57 คน ซึ่งปรากฏว่า...ผลตรวจ swab เป็นลบทุกคน...ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ ตลาดนัดป้าเล็ก และตลาดนัดบ้านอำเภอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมและลดอัตราการแพร่ระบาด ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวังและเชิงรุกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป