ตรวจเชิงรุก Covid-19 (Antigen Test Kit) สำหรับกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 5

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิดเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit สำหรับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาล เป็นจำนวน 100 คน ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.-15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหินวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเชิงรุกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป