ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ จำนวน ๔ ฉบับ

*ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔
*ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๔
*ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๔
*ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน