การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ