การตรวจเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !!! ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ วัดนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการตรวจเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !!! ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit สำหรับกลุ่มเสี่ยง จำนวน 100 ราย โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อรับการตรวจ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ วัดนาจอมเทียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038 238613-8 ต่อ 112