แบบเสนอปัญหาความต้องการเพื่อให้เทศบาลตำบลนาจอมเทียน นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เสนอแนะปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาในท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนโดยการสแกนคิวอาร์โคด หรือ https://forms.gle/4VZUoaSqFeUEqqG8A ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 เนื่องจากไม่สามารถประชุมประชาคมได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)