ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านเว็ปไซต์ http://plludds.dpt.go.th หรือ Application Landuse Plan เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลแผนผังและรายละเอียดข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม