ซ่อมแซมไฟฟ้าและถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าและถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา