*คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564*

ร่วมมือเสนอชื่อคนพิการเพื่อร่วม *คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564*
เงื่อนไข :
1)เป็นคนพิการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป และมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
2)เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภทความพิการ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2555 หากมีความซ้ำซ้อน ให้ถือความพิการที่มากที่สุดเป็นหลักในการพิจารณาประเภทความพิการ
ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต