คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 52/2564 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ให้สถานประกอบการ กิจกรรม สถานที่ ดังต่อไปนี้ “ปิดทำการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น “ ตามรายละเอียดดังนี้