ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564