โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และบริษัท สาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ร่วมกันประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพื้นฐาน ที่ได้ดำเนินการทดลองปลูกตัวอย่างจากพันธุ์ไม้ชายเลนตามแนวทางที่วางแผนไว้ รวม 2 ครั้ง และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป