ตรวจสถานประกอบกิจการ ร้านอู๊ดแก๊ส

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ร้านอู๊ดแก๊ส บ้านน้ำเมา ม.2 ประเภทกิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี (สะสมแก๊ส) ที่ได้ยื่นขอรับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว มีลักษณะที่ตั้ง ระบบระบายอากาศ การตั้งสารเคมี การเก็บรวบรวม/กำจัดขยะ หรือวัตถุอันตราย และการตั้งวางถังแก๊ส ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสถานประกอบตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตราการในการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 โดยเจ้าหน้าที่ฯ จึงอนุญาตการออกใบอนุญาตดังกล่าวให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป

ตรวจสถานประกอบกิจการ ร้านอู๊ดแก๊ส