การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน