สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเปิดเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น we strong โดยแสกน QR CODE ตามภาพ

สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเปิดเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)