คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 29/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 5.2 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น 5.2 ห้ามใช้พื้นที่ชายทะเล ขายหาด อ่างเก็บน้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย
2. กิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
3. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
4. สำหรับการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการใดๆ ในบริเวณดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 29/2564 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2564