โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ชุมชนหมู่ที่ 4 และสุนัขจรจัด ณ บริเวณวัดอัมพาราม มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการรวมสุนัขบริเวณวัดทั้งหมด จำนวน 118 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 58 ตัว แมว 60 ตัว

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564