แผนการป้องกันการทุจริต

  1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
  3. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)
  4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
  5. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
  6. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
  9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน