ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเกินกว่า 5 ปี

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเกินกว่า 5 ปี