ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)