ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ หมู่ที่ ๔)