เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี และขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โทร 038 277877 ต่อ 16

เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี