ขอแจ้งการใช้พื้นที่ฝึก

ระหว่างวันที่ 2-23 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 21ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการฝึกดังกล่าว

ขอแจ้งการใช้พื้นที่ฝึก