โครงการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ชายหาดนาจอมเทียน บริเวณชุมชนบ้านอำเภอ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสำนักงบประมาณ โดยกำหนดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ชายหาดนาจอมเทียน บริเวณชุมชนบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการและเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ชายหาดนาจอมเทียน บริเวณชุมชนบ้านอำเภอ