ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษหลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณทิต จังหวัดชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท