ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการมีงานทำของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการมีงานทำของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ