การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563 ในวันจันทร์ที่ 29กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563