กิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่ นัดทิ้ง นัดเก็บทุกสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) กิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่ นัดทิ้ง นัดเก็บทุกสัปดาห์ (ทุกวันพุธ)

กิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ นัดทิ้ง นัดเก็บทุกสัปดาห์ (ทุกวันพุธ)
2 กันยายน 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่ นัดทิ้ง นัดเก็บทุกสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2563 นั้น ในสัปดาห์นี้ได้ออกเก็บบริเวณหมู่ 4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านอำเภอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนให้มีความสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์โรค

กิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่ นัดทิ้ง นัดเก็บทุกสัปดาห์  (ทุกวันพุธ) กิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่ นัดทิ้ง นัดเก็บทุกสัปดาห์  (ทุกวันพุธ)