ออกตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ออกตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีบริการน้ำมันพีที) พบว่า ทางสถานประกอบกิจการมีบางจุดที่ต้องแก้ไขในเรื่องของการจัดการความสะอาดระบบการกำจัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และส้วมสาธารณะ (HAS) ในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิ จึงได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการในการแก้ไขจุดบกพร่องตามเกณฑ์มาตรฐาน และแนะนำเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และขอใบอนุญาตประกอบการกิจการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเรื่องมาตรการการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมและการปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ซึ่งผู้ประกอบการได้รับทราบและจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ออกตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง